Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA

Są organizacje i ludzie, dla których społeczna odpowiedzialność to nie wynik kalkulacji, ale konsekwencja przełożenia zasad, wartości i potrzeb właścicieli oraz pracowników na charakter działalności gospodarczej. Chcemy pomagać w rozwijaniu tego potencjału, tak aby korzyści dla interesariuszy przekładały się na zyski dla społecznie odpowiedzialnych organizacji.

Fundacja Rozwoju Społecznej Odpo­wie­dzial­no­ści HELISA powstała z inicjatywy przedstawicieli sektora biznesu i nauki. Impulsem do podjęcia współpracy były wyniki badania dotyczącego praktyki społecznej odpowiedzialności, które zostało przeprowadzone wśród po­mor­skich firm. Koncepcja społecznej od­po­wie­dzial­no­ści nie jest przedsiębiorcom obca. Wielu przedstawicieli biznesu, prowadząc działalność gospodarczą, kieruje się systemem wartości i chce postępować etycznie. Nie zawsze jednak wiedzą, że bycie od­po­wie­dzial­nym przynosić powinno korzyści nie tylko interesariuszom, ale też i zaan­ga­żo­wa­nym społecznie organizacjom. Stąd cele Fundacji HELISA sprowadzają się do upowszechniania koncepcji spo­łecz­nej odpowiedzialności przez op­ra­co­wa­nie i propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności.

Chcemy tworzyć platformę dialogu i wymiany doświadczeń wśród przed­sta­wi­cie­li biznesu, nauki, admi­nis­tra­cji publicznej i organizacji pozarządowych, w ramach realizacji założeń społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Pragniemy prowadzić działania na rzecz społecznej odpowiedzialności wśród pomorskich organizacji, wy­pra­co­wać mechanizmy i praktyczne narzę­dzia wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w organizacjach. Będziemy dążyć do tego, aby dzia­łal­ność Fundacji przyczyniała się do budowania relacji i sieci kontaktów pomiędzy organizacjami stosującymi w swej praktyce zasady społecznej odpowiedzialności. Doświadczenie i gro­ma­dzo­na wiedza, pozyskane przez Fundację dzięki organizowaniu i pro­wa­dze­niu badań oraz udziałowi w projektach badawczych dotyczących społecznej odpowiedzialności, pozwolą służyć wsparciem i doradztwem pomorskim organizacjom.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 • IRENA BACH-DĄBROWSKA

  Menedżer szkolnictwa wyższego z ponad 18 letnim doświadczeniem zawodowym. Właściciel firmy konsultingowej zajmującej się doradztwem w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego, budowania strategii, zarządzania procesowego i operacyjnego, budowania i wdrażania systemu jakości kształcenia w Uczelniach Wyższych. W okresie pracy w Uczelni, jako przedstawicielka władz Uczelni na oficjalnym spotkaniu w Ministerstwie w 2019 roku podpisywała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz brała czynny udział w pracach zespołu roboczego powołanego do wdrażania tej koncepcji przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Dbałość o nasze otoczenie na co dzień postrzega w kategoriach mikrodziałań - sprzątanie w miejscach, gdzie spędza czas (lasy, łąki), wdrażanie działań proekologicznych w codziennym życiu, edukowanie swoich dzieci ale również zwracanie uwagi innym osobom na proekologiczne zachowania. Wierzy w edukację od postaw i propagowanie odpowiedzialnie społecznych postaw i działań wśród dzieci i młodzieży.

 • TOMASZ SMORGOWICZ

  Doświadczony ekspert ds. CSR/ESG w obszarze strategii, raportowania oraz tworzenia zrównoważonych modeli zarządzania . Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, doradca zarządów firm i auditor GRI (Global Reporting Initiative) dla międzynarodowych jednostek certyfikujących. Partner zarządzający w firmie konsultingowej FSD (For Sustainable Development) - na co dzień pracuje z firmami przygotowując je spełnienia wymagań dyrektywy CSRD (Corporate Sustianability Reporting Directive) oraz ewolucji w kierunku GOZ (Gospodarki Obiegu Zamkniętego).
   
  Doktorant Wydziału Ekonomii i Zarządzania Sannio University, Benevento we Włoszech oraz wykładowca i ekspert Uniwersytetu WSB Merito. W 2015r. nominowany, a 2021 uhonorowany nagrodą “Ludzie, którzy zmieniają biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pełnomocnik Zarządu ds. ESG Pracodawców Pomorza.
   

 • PAULINA SMORGOWICZ

  15 letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami w różnych branżach z zakresu komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Doświadczenie w branży informatycznej, narzędzi sprzedażowych a także promocji. Sercem związana z projektami z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Employer Brandingu a także rozwijania biznesowej części działalności NGO i PES. Wieloletni staż pracy w międzynarodowej jednostce certyfikującej systemy zarządzania jakością SGS . Audytor Wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Specjalista ds. zarządzania i planowania audytów, koordynator sprzedaży a także marketing menadżer. Liczne szkolenia z zakresu systemów zarządzania (ISO 14001, OHSAS, ISO 27001, Lean Manufacturing). Doświadczenie w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością w MŚP. Audytor Standardu GRI. Niepoprawna organizatorka, układaczka i fanatyczka porządku. Miłością prawdziwą darzy dobre kryminały.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to chęć robienie dla ludzi czegoś, co nie wymaga angażowania zbyt dużych zasobów, i chęć podzielenia się tym, co wytwarzamy na co dzień. W ciągu kilku ostatnich lat członkowie zarządu fundacji zrealizowali projekty łączące różne podmioty ze świata biznesu, administracji, nauki czy NGO. Wszystkie one miały na celu tworzenie wiedzy i wartości skupionych wokół rozwijania idei CSR.

 • SPOKO - Społeczny Kosz

 • Synergia Rozwoju

 • Fundacja Koniczynka

 • Stacja Mikrostyk

 • „Człowiek, który zmienia biznes"

 • Z głową

 • Projekt Mistrzowie

 • Poleć Polskę

 • Inno Baltica

 • Forum Inicjowania Rozwoju

 • Nowe Trendy w Turystyce

 • Biznes to relacje - wystąpienie

 • Future is coming - wystąpienie

 • Pieniądze w kulturze - debata

 • Społecznie Odpowiedzialna Firma Kolejowa

Społeczna odpowiedzialność otwiera drzwi, których nigdy komercyjnie nie udałoby się otworzyć, bo widzą nas jako ludzi, którzy maja pewną wrażliwość społeczną. Dlatego skupiamy i łączymy podmioty, którym bliskie są takie wartości, wspierając ich rozwój.

Samorządy

Uczelnie

Fundacje

Mapa Google

Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA

Janki Bryla 8c/21,
81-577 Gdynia

Tomasz Smorgowicz
Prezes Zarządu

    500 221 487
    t.smorgowicz@helisa.org