Są organizacje i ludzie, dla których społeczna odpowiedzialność to nie wynik kalkulacji, ale konsekwencja przełożenia zasad, wartości i potrzeb właścicieli oraz pracowników na charakter działalności gospodarczej. Chcemy pomagać w rozwijaniu tego potencjału, tak aby korzyści dla interesariuszy przekładały się na zyski dla społecznie odpowiedzialnych organizacji.

Fundacja Rozwoju Społecznej Odpo­wie­dzial­no­ści HELISA powstała z inicjatywy przedstawicieli sektora biznesu i nauki. Impulsem do podjęcia współpracy były wyniki badania dotyczącego praktyki społecznej odpowiedzialności, które zostało przeprowadzone wśród po­mor­skich firm. Koncepcja społecznej od­po­wie­dzial­no­ści nie jest przedsiębiorcom obca. Wielu przedstawicieli biznesu, prowadząc działalność gospodarczą, kieruje się systemem wartości i chce postępować etycznie. Nie zawsze jednak wiedzą, że bycie od­po­wie­dzial­nym przynosić powinno korzyści nie tylko interesariuszom, ale też i zaan­ga­żo­wa­nym społecznie organizacjom. Stąd cele Fundacji HELISA sprowadzają się do upowszechniania koncepcji spo­łecz­nej odpowiedzialności przez op­ra­co­wa­nie i propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności.

Chcemy tworzyć platformę dialogu i wymiany doświadczeń wśród przed­sta­wi­cie­li biznesu, nauki, admi­nis­tra­cji publicznej i organizacji pozarządowych, w ramach realizacji założeń społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Pragniemy prowadzić działania na rzecz społecznej odpowiedzialności wśród pomorskich organizacji, wy­pra­co­wać mechanizmy i praktyczne narzę­dzia wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w organizacjach. Będziemy dążyć do tego, aby dzia­łal­ność Fundacji przyczyniała się do budowania relacji i sieci kontaktów pomiędzy organizacjami stosującymi w swej praktyce zasady społecznej odpowiedzialności. Doświadczenie i gro­ma­dzo­na wiedza, pozyskane przez Fundację dzięki organizowaniu i pro­wa­dze­niu badań oraz udziałowi w projektach badawczych dotyczących społecznej odpowiedzialności, pozwolą służyć wsparciem i doradztwem pomorskim organizacjom.

 1. 1
 2. 2
 • EDYTA SPODARCZYK

  Edyta Spodarczyk jest adiunktem w Akademii Morskiej w Gdyni. Jej specjalnością jest problematyka związana ze społeczną odpowiedzialnością. Prowadzi badania (np. Specyfika społecznej odpowiedzialności w małych przedsiębiorstwach woj. pomorskiego; Warunki adaptacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w gminach na przykładzie wybranych gmin woj. pomorskiego) oraz bierze udział w projektach z zakresu CSR o zasięgu europejskim. Współorganizuje Międzynarodową Konferencję Naukową organizowaną w Gdyni pod tytułem „Samorząd-Nauka-Biznes. Dobre praktyki. Współpraca. Strategie.” Na co dzień jest szczęśliwą mamą dwóch synów. Uwielbia podróże i sztukę polską okresu międzywojennego.

 • TOMASZ SMORGOWICZ

  Doświadczony ekspert ds. CSR, strategii komunikacyjnych oraz budowania marek. Partner oraz CEO w Studio 102 Sp. z o.o. oraz Quellio Sp. z o.o. Z tematyką społecznej odpowiedzialności związany od wielu lat. Pomysłodawca i organizator akcji społecznej pod tytułem Projekt Mistrzowie, a także konsultant w kilkunastu projektach społecznych w Polsce. Prelegent wielu konferencji poświęconych CSR, ekonomice społecznej oraz współpracy międzysektorowej. Piętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami pozwala mu łączyć różne cele partnerów w jedną całość. Prywatnie tata Igi i Karola, a także zapalony biegacz. Pasjonuje się historią XX w.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to chęć robienie dla ludzi czegoś, co nie wymaga angażowania zbyt dużych zasobów, i chęć podzielenia się tym, co wytwarzamy na co dzień. W ciągu kilku ostatnich lat członkowie zarządu fundacji zrealizowali projekty łączące różne podmioty ze świata biznesu, administracji, nauki czy NGO. Wszystkie one miały na celu tworzenie wiedzy i wartości skupionych wokół rozwijania idei CSR.

 • „Człowiek, który zmienia biznes"

 • Z głową

 • Projekt Mistrzowie

 • Poleć Polskę

 • Fundacja Inicjowania Rozwoju

 • Inno Baltica

 • Forum Inicjowania Rozwoju

 • Nowe Trendy w Turystyce

 • Biznes to relacje - wystąpienie

 • Future is coming - wystąpienie

 • Pieniądze w kulturze - debata

 • Społecznie Odpowiedzialna Firma Kolejowa

Społeczna odpowiedzialność otwiera drzwi, których nigdy komercyjnie nie udałoby się otworzyć, bo widzą nas jako ludzi, którzy maja pewną wrażliwość społeczną. Dlatego skupiamy i łączymy podmioty, którym bliskie są takie wartości, wspierając ich rozwój.

Mapa Google

Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA

ul. Morska 81/87B/440
81-225 Gdynia (budynek Akademii Morskiej w Gdyni)

Tomasz Smorgowicz
Prezes Zarządu

    500 221 487
    t.smorgowicz@helisa.org